Architectural Association Visisting School Thessaloniki 2015

PROGRAMME DIRECTOR

Alexandros Kallegias

AAVS DIRECTOR

Christopher Pierce

AUTH

N.Kalogirou, S. Vergopoulos, A. Tellios

TUTORS

Eleni Pattichi, Erini Vouliouri, Yue Shi, Sylvia Georgiadou, Arsenios Zachariadis, Alex A. Tsolakis

WEBSITE

greece.aaschool.ac.uk

CATEGORY

Atraktos

ABOUT THIS PROJECT

Architectural    Association

Visiting school Thessaloniki

Aristotle University 2015